Algemene voorwaarden One Fitness Weesp

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

One Fitness Weesp, de fysieke locatie van One Fitness Weesp: welke u een abonnement heeft afgesloten. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen One Fitness Weesp: en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 2: Lid worden en toegang

a.

Lid worden bij One Fitness Weesp op de volgende manier:

  • een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.onefitnessweesp.nl);

b.

Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 7 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a.

c.

Uitsluitend op vertoon van een geldige pas van One Fitness Weesp: krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de sportschool.

d.

De minimum leeftijd voor zelfstandig sporten is 15 jaar. Onder 15 jaar alleen onder toezicht van ouder of bij de les jeugdfitness op vrijdagmiddag.

e.

In het geval van speciale acties kan One Fitness Weesp: aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: One Fitness Weesp lidmaatschap pas

a.

De One Fitness Weesp lidmaatschap pas blijft te allen tijde eigendom van het lid welke deze bij het afsluiten van het abonnement koopt.

b.

Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de One Fitness Weesp pas.

c.

Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de One Fitness Weesp pas dient het Lid dit te melden bij de balie van One Fitness Weesp. De medewerker zal een nieuwe pas voor u aanmaken. Kosten hiervoor bedragen € 5,-.

Artikel 4: Openingstijden

a.

One Fitness Weesp: bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b.

One Fitness Weesp: is gerechtigd om  geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c.

One Fitness Weesp: is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van)  tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d.

One Fitness Weesp: gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde One Fitness Weesp: voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a.

Een Overeenkomst bij One Fitness Weesp: wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden vanaf de Ingangsdatum welke in maandelijkse termijnen kan worden voldaan.

b.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid, een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van One Fitness Weesp: is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

d.

Bij niet tijdige ontvangst door One Fitness Weesp: van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. One Fitness Weesp: is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso.

e.

Een One Fitness Weesp: pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan One Fitness Weesp: Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

f.

One Fitness Weesp behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks vanaf 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 10%. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g.

Indien het Lid, geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

h.

One Fitness Weesp: behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

i.

Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien: – het Lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Hierbij is het verplicht dat het Lid een officieel document overhandigd waaruit blijkt dat het lid is ingeschreven bij de gemeente. De ondernemer is gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld. Ook hierbij is sprake van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.

Indien Lid naar de beoordeling van One Fitness Weesp: aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

a.

Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt aan de balie door middel van een opzegformulier.

b.

Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 volledige kalendermaand.

c.

One Fitness Weesp: behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door One Fitness Weesp: het Lid de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d.

Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e.

Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel 6 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Deze bevriezingsperiode kan tot maximaal drie maanden per kalenderjaar.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a.

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van One Fitness Weesp: is geheel voor eigen risico van het Lid.

b.

One Fitness Weesp: de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

c.

Het Lid zal zowel One Fitness Weesp: haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d.

One Fitness Weesp: geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot One Fitness Weesp: het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Clubmanager.

Artikel 9: Persoonsgegevens

a.

One Fitness Weesp: verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b.

One Fitness Weesp: verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

c.

Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan One Fitness Weesp:

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a.

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met One Fitness Weesp: aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en One Fitness Weesp: zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

a.

Door inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van One Fitness Weesp: accepteren en hiernaar te handelen.

b.

Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van One Fitness Weesp zijn terug te vinden op www.onefitnessweesp.nl.

Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen One Fitness Weesp: en het Lid.