Algemene voorwaarden One Fitness Weesp

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ONE FITNESS WEESP 2015

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

One Fitness Weesp: de fysieke locatie van One Fitness Weesp welke u een abonnement heeft afgesloten.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen One Fitness Weesp en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij  One Fitness Weesp op de volgende manier:
1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.onefitnessweesp.nl)

b.
Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen de proefweek (7 dagen) zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a.

c.
Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de betaling vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door One Fitness Weesp

d.
Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van , One Fitness Weesp kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e.
Uitsluitend op vertoon van een geldige  One Fitness Weesp krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de One Fitness Weesp.

f.
De minimum leeftijd voor inschrijving is 18 jaar.

g.
In het geval van speciale acties kan One Fitness Weesp aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: One Fitness Weesp lidmaatschap pas
a.
De  One Fitness Weesp lidmaatschap pas blijft ten alle tijden eigendom van het lid welke deze bij het afsluiten van het abonnement koopt.

b.
Het Lid blijft ten alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de One Fitness Weesp pas.

c.
Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de One Fitness Weesp pas dient het Lid dit te melden aan  One Fitness Weesp waarna de One Fitness Weesp pas wordt geblokkeert voor toegang. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

d. Bij verlies of diefstal van de One Fitness Weesp pas dient het lid een nieuwe pas aan te schaffen. Kosten hiervoor bedragen €10,-. Er kan ook gekozen worden om de Club App kosteloos te downloaden.

Artikel 4: Openingstijden

a.
One Fitness Weesp bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. One Fitness Weesp is gerechtigd om  geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c.
One Fitness Weesp is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van)  tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d.
One Fitness Weesp gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde One Fitness Weesp voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Proefweek, lidmaatschap, termijn en betaling

a.

De proefweek gaat in d.m.v. het invullen van het online inschrijfformulier welke na 7 dagen automatisch wordt omgezet naar een lidmaatschap. De proefweek geldt enkel als een kennismaking met One Fitness Weesp en kan alleen via de e-mail opgezegd worden binnen de opgegeven 7 dagen. Iedereen die zich online inschrijft, ontvangt van One Fitness Weesp een bevestiging via het opgegeven e-mail adres, hierin staat vermeld dat het lidmaatschap in zal gaan mits er via de e-mail aangegeven wordt dat er geen gebruik gemaakt zal worden van een lidmaatschap na de proefweek. One Fitness Weesp is niet verantwoordelijk voor het opgeven van een foute e-mailadres als gevolg voor het niet ontvangen van de bevestiging aangaande de proefweek.

b.

Een Overeenkomst bij One Fitness Weesp wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van 1 maand, 3 maanden (jeugdcontract) 6 maanden of 12 maanden vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan.

c.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid, een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van One Fitness Weesp is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

d.
One Fitness Weesp behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.

e.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

f.
Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso.

g.
Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.

h.
One Fitness Weesp behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks vanaf 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 10%. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i.
Indien het Lid, geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

j.
One Fitness Weesp behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

k.
Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: – de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Hierbij is het verplicht dat het Lid een officieel document overhandigd waaruit blijkt dat het lid is ingeschreven bij de gemeente. De ondernemer is gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld te verrekenen. Ook hierbij is sprake van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.

Indien Lid naar de beoordeling van One Fitness Weesp aantoonbaar maakt (schriftelijke verklaring van arts of fysiotherapeut) dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand vanaf de kennisgeving.

l.
Het is voor het Lid mogelijk om de Overeenkomst af te kopen. Hierbij berekent One Fitness Weesp nog het aantal maanden te voldoen mocht er een contract aangegaan zijn. Indien het lid van deze optie gebruik wilt maken, ontvangt het lid een factuur voor deze afkoopsom. Dit bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap en proefweek

a.
Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt per mail: info@onefitnessweesp.nl. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 volledige kalendermaand. Evenals de proefweek kan alleen via de e-mail geannuleerd worden.

b.
One Fitness Weesp behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door One Fitness Weesp het Lid de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je barcode te geven, kan One Fitness hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen, plus € 5,- aan administratiekosten, en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan One Fitness de overeenkomst beëindigen.

c.
Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

d.
Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel 6 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure, ziekte of om zakelijke reden wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden
gebracht. Deze bevriezingsperiode kan tot maximaal zes maanden.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a.
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van One Fitness Weesp is geheel voor eigen risico van het Lid.

b.
One Fitness Weesp de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

c.
Het Lid zal zowel  One Fitness Weesp haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d.
One Fitness Weesp geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot  One Fitness Weesp het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Clubmanager.

Artikel 9: Persoonsgegevens

a.
One Fitness Weesp verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b.
One Fitness Weesp verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

c.
Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. One Fitness Weesp kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan One Fitness Weesp

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

a.
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met One Fitness Weesp aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en One Fitness Weesp zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.

c.
One Fitness Weesp HOUDT EEN REGISTER BIJ WAARIN DE NAMEN, ADRESSEN EN GEBOORTEDATA, GESLACHT ALSMEDE (INDIEN MOGELIJK) EEN TELEFOONNUMMER EN PERSOONLIJK E-MAILADRES VAN DE LEDEN ZIJN OPGENOMEN. IN HET REGISTER WORDEN ALLEEN DIE GEGEVENS BIJGEHOUDEN DIE VOOR HET REALISEREN VAN HET DOEL VAN DE SPORTSCHOOL NOODZAKELIJK ZIJN. DE DIRECTIE KAN GEREGISTREERDE GEGEVENS AAN DERDEN VERSTREKKEN, WAARONDER SPONSORS, BEHALVE VAN HET LID DAT TEGEN DEZE VERSTREKKING BIJ ONS BEZWAAR HEEFT GEMAAKT. DOORGIFTE VAN DE GEGEVENS ZONDER HET RECHT OP BEZWAAR GEBEURT VOOR DE NOODZAKELIJK DOOR DE SPORTSCHOOL AAN DERDEN TE VERSTREKKEN GEGEVENS, WAARONDER AAN DE BOND, EN AAN OVERHEDEN OF INSTELLINGEN, ONDER ANDERE IN VERBAND MET TE VERKRIJGEN SUBSIDIES. GEGEVENS WORDEN NIET LANGER BEWAARD DAN NOODZAKELIJK GELET OP HET DOEL OF EEN BESTAANDE WETTELIJKE VERPLICHTING.

Artikel 11: Tot slot

a.
Door inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van One Fitness Weesp accepteren en hiernaar te handelen.

b.
Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van One Fitness Weesp zijn terug te vinden op www.onefitnessweesp.nl en op te vragen bij de balie van One Fitness Weesp
Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen One Fitness Weesp en het Lid.

BEL VOOR EEN GRATIS PROEFWEEK
× Hoe kan ik je helpen?